КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 31 жовтня 2017 року № 1404

Про внесення змін до Положення про фінансове управління Кремінської районної державної адміністрації

Керуючись ст. ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 348 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації»:

 

1. Внести зміни до Положення про фінансове управління Кремінської районної державної адміністрації, виклавши його в новій редакції, яка додається.

 

2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 29 січня 2014 року № 61 «Про затвердження Положення про фінансове управління Кремінської районної державної адміністрації».

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження  залишаю за собою.

 

 

 

 

Керівник апарату, в.о. голови

районної державної адміністрації                                                О.Л. Крутько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

„31” жовтня  2017 р. № _1404_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ КРЕМІНСЬКОЇ

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 рік

 

 

1.      ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ КРЕМІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Управління) є структурним підрозділом Кремінської районної державної адміністрації, що утворюється головою районної держадмiнiстрацiї, входить до її складу, пiдпорядковується головi районної держадмiнiстрацiї, а також пiдзвiтне i пiдконтрольне Департаменту фінансів Луганської обласної держадмiнiстрацiї.

Юридична адреса: 92900, Луганська область, Кремінський район, місто Кремінна, вулиця Чайковського, будинок 1.

2.      Управління у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Мiнфiну, розпорядженнями голови  районної  держадмiнiстрацiї, а також цим Положенням.

Управління керується також наказами Департаменту фінансів Луганської обласної державної адмiнiстрацiї, прийнятими у межах його компетенцiї.

3.      Основними завданнями Управління є:

забезпечення реалiзацiї державної бюджетної полiтики на території району;

розроблення в установленому порядку проекту рішення районного бюджету;

пiдготовка розрахункiв до проекту районного бюджету та прогнозу на наступнi за планованим два бюджетнi перiоди i подання таких документiв на розгляд районної держадмiнiстрацiї;

забезпечення ефективного i цiльового використання бюджетних коштiв;

розроблення пропозицiй з удосконалення методiв фiнансового i бюджетного планування та здiйснення витрат;

проведення разом з iншими структурними пiдроздiлами аналiзу фiнансово-економiчного стану району, перспектив його подальшого розвитку;

здiйснення державного контролю за дотриманням пiдприємствами, установами та органiзацiями законодавства щодо використання ними бюджетних коштiв;

здiйснення загальної органiзацiї та управлiння виконанням бюджету району, координацiя в межах своїх повноважень дiяльностi учасникiв бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4.      Управління вiдповiдно до покладених на нього завдань:

1) органiзовує виконання Конституцiї i законiв України, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв Мiнфiну та здiйснює контроль за їх реалiзацiєю;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав i законних iнтересiв фiзичних та юридичних осiб;

3) готує пропозицiї щодо фiнансового забезпечення заходiв соцiально-економiчного розвитку району;

4) аналiзує в межах повноважень стан i тенденцiї соцiально-економiчного i культурного розвитку району та вживає заходiв до усунення недолiкiв;

5) готує пропозицiї стосовно доцiльностi запровадження мiсцевих податкiв, зборiв, пiльг, аналiзує соцiально-економiчнi показники розвитку району та враховує їх пiд час складання проекту районного бюджету;

6) вносить пропозицiї щодо проекту районного бюджету;

7) бере участь у:

пiдготовцi заходiв щодо регiонального розвитку;

погодженнi проектiв нормативно-правових актiв, розроблених iншими органами виконавчої влади;

розробленнi проектiв нормативно-правових актiв, головними розробниками яких є iншi структурнi пiдроздiли;

пiдготовцi звiтiв голови районної держадмiнiстрацiї для їх розгляду на сесiї районної ради;

розробленнi проектiв розпоряджень голови районної держадмiнiстрацiї;

пiдготовцi балансу фiнансових ресурсiв району;

8) забезпечує здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидiї корупцiї;

9) розробляє i доводить до вiдома головних розпорядникiв бюджетних коштiв iнструкцiї з пiдготовки бюджетних запитiв;

10) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитiв головними розпорядниками бюджетних коштiв;

11) проводить пiд час складання i розгляду проекту районного бюджету аналiз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштiв, щодо вiдповiдностi такого проекту метi, прiоритетностi, а також дiєвостi та ефективностi використання бюджетних коштiв;

12) приймає рiшення про включення бюджетного запиту до пропозицiй щодо проекту районного бюджету перед його поданням на розгляд районної держадмiнiстрацiї;

13) готує самостiйно або разом з iншими структурними пiдроздiлами iнформацiйнi та аналiтичнi матерiали для подання головi  районної держадмiнiстрацiї;

14) органiзовує роботу з пiдготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керiвництва районної держадмiнiстрацiї порядок i строки подання структурними пiдроздiлами районної держадмiнiстрацiї, виконавчими органами міської, селищної та сiльських рад матерiалiв для пiдготовки проекту бюджету району; складає проект районного бюджету та прогноз на наступнi за планованим два бюджетнi перiоди; готує пропозицiї щодо коштiв, що передаються для розподiлу мiж вiдповiдними мiсцевими бюджетами або для реалiзацiї спiльних проектiв, та подає їх на розгляд керiвництву районної держадмiнiстрацiї;

15) розробляє  проекти нормативно – правових актів, проводить експертизу проектів таких актів;

16) складає i затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку змiни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного перiоду вiдповiднiсть такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

17) затверджує паспорти бюджетних програм у разi застосування програмно-цiльового методу в бюджетному процесi;

18) проводить в установленому порядку розрахунки мiж районним бюджетом та бюджетами міста, селища та сільських рад;

19) перевiряє правильнiсть складення i затвердження кошторисiв та планiв використання коштiв установами i органiзацiями, якi фiнансуються з районного бюджету;

20) перевіряє на відповідність бюджетному законодавству рішення міської, селищної та сільських рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього;

21) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатнi розписи структурних пiдроздiлiв районної держадмiнiстрацiї;

22) здiйснює за участю органiв, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналiз стану надходження доходiв до районного бюджету;

23) органiзовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з iншими структурними пiдроздiлами районної держадмiнiстрацiї, виконавчими органами міської, селищної та сiльських рад, територiальним органом Мiндоходiв, територiальним органом Казначейства надходження доходiв до бюджету району та вжиття заходiв до ефективного витрачання бюджетних коштiв;

24) забезпечує захист фiнансових iнтересiв держави;

25) готує i подає районній радi офiцiйнi висновки про перевиконання (недовиконання) дохiдної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рiшення про внесення змiн до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштiв загального та спецiального (крiм власних надходжень) фондiв районного бюджету;

26) проводить монiторинг змiн, що вносяться до районного бюджету;

27) за рiшенням районної ради розмiщує тимчасово вiльнi кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банкiв;

28) iнформує керiвництво районної держадмiнiстрацiї про стан виконання районного бюджету за кожний звiтний перiод та подає їм на розгляд рiчний та квартальний звiти про виконання районного бюджету;

29) розглядає звернення щодо видiлення коштiв з резервного фонду бюджету та готує пропозицiї щодо прийняття вiдповiдних рiшень;

30) проводить на основi статистичної, фiнансової та бюджетної звiтностi прогнознi розрахунки аналiзу економiчного i фiнансового стану галузей економiки району, готує пропозицiї щодо визначення додаткових джерел фiнансових ресурсiв;

31) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, пiдприємств, установ i органiзацiй;

32) опрацьовує запити i звернення народних депутатiв України та депутатiв мiсцевих рад;

33) готує (бере участь у пiдготовцi) у межах своїх повноважень проекти угод, договорiв, меморандумiв, протоколiв зустрiчей делегацiй i робочих груп;

34) бере участь у розробленнi пропозицiй з удосконалення структури районної держадмiнiстрацiї, готує пропозицiї щодо визначення чисельностi працiвникiв, фонду оплати їх працi, витрат на утримання районної держадмiнiстрацiї та здiйснює контроль за витрачанням таких коштiв;

35) здiйснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо  районного бюджету на всiх стадiях бюджетного процесу;

36) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

37) приймає рiшення про застосування заходiв впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статтi 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на пiдставi протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревiзiї та доданих до них матерiалiв, зокрема, щодо:

зупинення операцiй з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштiв до вiдповiдного бюджету;

безспiрне вилучення коштiв з мiсцевих бюджетiв;

38) забезпечує доступ до публiчної iнформацiї, розпорядником якої вiн є;

39) постiйно iнформує населення про стан здiйснення визначених законом повноважень;

40) здiйснює повноваження, делегованi органами мiсцевого самоврядування;

41) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобiлiзацiйної пiдготовки, цивiльного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони працi та пожежної безпеки;

42) органiзовує роботу з укомплектування, зберiгання, ведення облiку та використання архiвних документiв;

43) забезпечує у межах своїх повноважень реалiзацiю державної полiтики стосовно захисту iнформацiї з обмеженим доступом;

44) бере участь у вирiшеннi вiдповiдно до законодавства колективних трудових спорiв (конфлiктiв);

45) забезпечує захист персональних даних;

46) забезпечує створення належних виробничих та соцiально-побутових умов для працiвникiв Управління;

47) здiйснює iншi передбаченi законом повноваження.

5.      Управління має право:

одержувати в установленому законодавством порядку вiд iнших структурних пiдроздiлiв районної держадмiнiстрацiї, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi та їх посадових осiб iнформацiю, документи i матерiали з питань, що виникають пiд час складання, розгляду, затвердження i виконання бюджетiв та звiтування про їх виконання;

залучати фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв районної держадмiнiстрацiї, пiдприємств, установ та органiзацiй, об’єднань громадян (за погодженням з їх керiвниками) до розгляду питань, що належать до компетенцiї Управління;

вносити в установленому порядку пропозицiї щодо удосконалення роботи районної держадмiнiстрацiї;

користуватися в установленому порядку iнформацiйними базами органiв виконавчої влади, системами зв’язку i комунiкацiй, мережами спецiального зв’язку та iншими технiчними засобами;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенцiї Управління.

6.      Управління в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодiє з iншими структурними пiдроздiлами, апаратом районної держадмiнiстрацiї, органами мiсцевого самоврядування, територiальними органами мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, а також пiдприємствами, установами та органiзацiями з метою створення умов для провадження послiдовної та узгодженої дiяльностi щодо строкiв, перiодичностi одержання i передачi iнформацiї, необхiдної для належного виконання покладених на нього завдань та здiйснення запланованих заходiв.

7.      Управління очолює начальник.

Начальник Управління призначається на посаду i звiльняється з посади головою  районної держадмiнiстрацiї згiдно iз законодавством про державну службу за погодженням з  обласною держадмiнiстрацiєю.

8.      Начальник Управління має заступника, який призначається на посаду та звiльняється з посади головою районної держадмiнiстрацiї за поданням начальника Управління.

9.      Начальник Управління:

1) здiйснює керiвництво Управлінням, несе персональну вiдповiдальнiсть за органiзацiю та результати його дiяльностi, сприяє створенню належних умов працi в Управлінні;

2) подає на затвердження головi районної держадмiнiстрацiї положення про Управління;

3) затверджує положення про пiдпорядкованi йому відділи, посадовi iнструкцiї працiвникiв Управління та розподiляє обов’язки мiж ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозицiї щодо формування планiв роботи районної держадмiнiстрацiї;

5) вживає заходiв до удосконалення органiзацiї та пiдвищення ефективностi роботи Управління;

6) звiтує перед головою районної держадмiнiстрацiї про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планiв роботи;

7) може брати участь у засiданнях органiв мiсцевого самоврядування;

8) представляє iнтереси Управління у вiдносинах з iншими структурними пiдроздiлами районної держадмiнiстрацiї, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями - за дорученням керiвництва районної держадмiнiстрацiї;

9) розробляє проекти нормативно – правових актів, проводить експертизу проектів таких актів;

10) видає у межах своїх повноважень накази, органiзовує здiйснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, якi зачiпають права, свободи i законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, пiдлягають державнiй реєстрацiї в територiальному органі Мiн’юсту;

11) подає на затвердження голови районної держадмiнiстрацiї проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельностi та фонду оплати працi його працiвникiв;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису Управління;

13) затверджує розпис доходiв i видаткiв районного бюджету на рiк та тимчасовий розпис на вiдповiдний перiод, забезпечує вiдповiднiсть розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

14) призначає на посаду i звiльняє з посади працiвникiв Управління;

15) органiзовує роботу з пiдвищення рiвня професiйної компетентностi державних службовцiв Управління;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

17) забезпечує дотримання працiвниками Управління правил внутрiшнього трудового розпорядку та виконавської дисциплiни;

18) здiйснює iншi повноваження, визначенi законом.

10.    Накази начальника Управління, що суперечать Конституцiї та законам України, актам Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України та Мiнфiну, можуть бути скасованi головою районної держадмiнiстрацiї або директором Департаменту фінансів Луганської ОДА.

11.    Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом. Управління є неприбутковою організацією.

12.    Гранична чисельність, фонд оплати праці працiвникiв Управління визначається в межах вiдповiдних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

13.    Штатний розпис та кошторис Управління затверджуються в установленому законодавством порядку.

14.    Управління є юридичною особою публiчного права, має самостiйний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власнi бланки.

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                     О.Л. Крутько