КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 cічня 2018 року № 169

Про внесення змін до розпоряджень голови Кремінської райдержадміністрації від 04 грудня 2008 р. № 823 та від 24 червня 2010 р. № 451

 

Керуючись ст. 56 Цивільного кодексу України, ст. 246 Сімейного кодексу України, ст. 6, п. 6 ч. 1 ст. 13, ст. 22, п. 9 ч. 1. ст. 39, ч. 1 ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Законом України «Про охорону дитинства», на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 24.10.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав дитини», від 09.08.2017 р. № 576 «Про внесення змін до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини та Положення про загальноосвітній навчальний заклад», з метою забезпечення належної роботи комісії з питань захисту прав дитини Кремінської районної державної адміністрації:

 

         1. Унести зміни до положення про комісію з питань захисту прав дитини Кремінської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Кремінської райдержадміністрації від 24 червня 2010 р. № 451 «Про затвердження положення та внесення змін до складу комісії з питань захисту прав дитини», виклавши його у новій редакції, що додається.

 

           2. Унести зміни до складу комісії з питань захисту прав дитини  Кремінської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови  райдержадміністрації від 04.12.2008 р. № 823, виклавши його у новій редакції, що додається.

 

         3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови  райдержадміністрації Махуру Л.М.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                           Н.В. Чехута 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови Кремінської районної

державної адміністрації

26 червня 2010 р. № 451

(у редакції розпорядження

голови Кремінської районної державної адміністрації
«30» _січня_2018 р. №_169_)
 

 

 

Положення

про комісію з питань захисту прав дитини 

Кремінської районної державної адміністрації

 

         1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є  консультативно - дорадчим органом, що утворюється головою Кремінської районної державної адміністрації з метою захисту інтересів дитини.

 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також положенням про неї, розробленим відповідно до Типового Положення про комісію з питань захисту прав дитини,  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 (зі змінами).

 

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 

1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також визначає перелік суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю (далі - суб’єкти соціальної роботи), що беруть участь у виконанні такого плану, контролює виконання його пунктів суб’єктами відповідно до їх компетенції;

 

2) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

 

 реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

 

 надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

 

 позбавлення та поновлення батьківських прав;

 

 вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

 

 вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

 

 участь одного з батьків у вихованні дитини;

 

 побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

 

 визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

 

 встановлення і припинення опіки, піклування;

 

 утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків;

 

збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

 

 розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

 

інші питання, пов'язані із захистом прав дітей;

 

3) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, діти з якої влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків, та:

 

 приймає рішення про взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу);

 

направляє у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до суб’єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми;

 

4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступенів за заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі-інтернаті.

            Під час прийняття рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступенів враховується думка дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

 

            5. Комісія має право:

 

 одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

 

 подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

 утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

 

 залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою).

 

6. Комісію очолює голова районної державної адміністрації.

Голова комісії може мати заступника.

 

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, представник органів Національної поліції та Мін'юсту, фахівець із соціальної роботи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також працівники служби у справах дітей.

 

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

 

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

 

До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

 

9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

 

10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

 

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

 

12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 

13. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах дітей Кремінської районної державної адміністрації.

 

 

 

Керівник апарату                                                                  О.Л. Крутько

 

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              Розпорядження голови Кремінської

                                                                              райдержадміністрації

                                                      «04» грудня 2008 р.  № 823

(у редакції розпорядження голови

Кремінської райдержадміністрації

«30» січня 2018 р. № 169)

 

СКЛАД

комісії з питань захисту прав дитини

Кремінської районної державної адміністрації

 

Чехута Н.В.          - голова районної державної адміністрації,голова комісії

Махура Л.М.        - заступник голови районної державної адміністрації,   заступник   голови комісії

Іваник А.М.          - начальник служби у справах дітей, секретар комісії

Члени комісії:

Гаврилюк С.М.     - методист з психологічної служби КО «Кремінський районний методичний кабінет Луганської області» відділу освіти (за згодою)

Дашдамірова Г.В. - начальник Кремінського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській  області (за згодою)

Донченко С.М.     - головний спеціаліст – юрисконсульт

Коротенко Г.Х.    - районний педіатр КУ «Кремінський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою)

Мельник С.А.       - завідувач сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей

Позняк В.В.          - заступник  начальника управління соціального захисту населення    

Скрипник О.М.     - фахівець  із соціальної роботи Кремінського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Смага І.І.               - директор  Кремінського районного   центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Черкашина Т.П.           -  головний спеціаліст служби у справах дітей

Шамигіна О.А.     - начальник Кремінського відділу з питань призначення, перерахунку та виплат пенсії Рубіжанського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Луганській області (за згодою)

Шевченко В.К.     - голова громадської ради при Кремінській

                              районній державній адміністрації (за згодою)

Шпотя С.О.           - старший інспектор з ювенальної превенції сектору

                              превенції Кремінського  відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Луганській області (за згодою)

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                    О.Л. Крутько