Доступ до публічної інформації

1) інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси

Місія Кремінської районної державної адміністрації Луганської області

Згідно ст. 1 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  Кремінська районна державна адміністрація Луганської області  є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Функції Кремінської районної державної адміністрації Луганської області

Згідно ст. 1 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  Кремінська районна державна адміністрація Луганської області  в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Кремінського району Луганської області, а також реалізує повноваження, делеговані їй Кремінською районною радою.

Основні завдання Кремінської районної державної адміністрації Луганської області

Згідно ст. 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  Кремінська районна державна адміністрація Луганської області  в межах  Кремінського району Луганської області забезпечуює:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та схвалення прогнозів відповідних бюджетів, підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Повноваження Кремінської районної державної адміністрації Луганської області

Згідно ст. 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  до відання Кремінської районної державної адміністрації Луганської області у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:

1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;

3) бюджету, фінансів та обліку;

4) управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;

5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку;

6) науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, жінок, молоді та дітей;

7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

8) зовнішньоекономічної діяльності;

9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.

Кремінська районна державна адміністрація Луганської області вирішуює й інші питання, віднесені законами до її повноважень.

Згідно ст. 14 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  Кремінська районна державна адміністрація Луганської області здійснює повноваження місцевого самоврядування, делеговані їй відповідними радами.

Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами України, може передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівня.

Передача місцевим державним адміністраціям повноважень інших органів супроводжується передачею їм відповідних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.

Згідно ст. 15 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  в управлінні Кремінської районної державної адміністрації Луганської області перебувають об’єкти державної власності, передані їй в установленому законом порядку.

У разі делегування місцевим державним адміністраціям районними чи обласними радами відповідних повноважень в їх управлінні перебувають також об’єкти спільної власності територіальних громад.

Місцевим державним адміністраціям забороняється використовувати об’єкти державної власності, власності територіальних громад, що перебувають в їх управлінні, як заставу чи інші види забезпечення, а також здійснювати операції уступки вимоги, переведення боргу, прийняття переведення боргу, дарування, пожертвування.

Згідно ст. 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  Кремінська районна державна адміністрація Луганської області  в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснює на відповідних територіях державний контроль за:

1) збереженням і раціональним використанням державного майна;

2) станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;

3) використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;

4) охороною пам’яток історії та культури, збереженням житлового фонду;

5) додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією;

6) додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою;

8) додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів;

9) додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров’я, материнства та дитинства, сім’ї, молоді та дітей, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту;

10) охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;

11) додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;

12) додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію;

13) додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

14) за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків;

15) виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

16) станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони).

Напрями діяльності Кремінської районної державної адміністрації Луганської області

Згідно ст. 17 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  Кремінська районна державна адміністрація Луганської області:

1) розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку і подає їх на затвердження відповідній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед відповідною радою про їх виконання;

2) забезпечує ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

3) складає необхідні для управління соціально-економічним розвитком відповідної території баланси трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива; визначає необхідний рівень обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб; проводить розрахунок коштів та визначає обсяг послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потреб;

4) подає раді висновки щодо доцільності розміщення на відповідній території нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності;

5) вносить за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування пропозиції про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу та території цих зон;

6) розглядає та приймає рішення за пропозиціями органів місцевого самоврядування щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на відповідній території;

7) розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обгрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету; на пропозиції органів місцевого самоврядування формує обсяги продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;

8) розробляє та вносить пропозиції до проектів державних цільових програм, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення.

Згідно ст. 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  Кремінська районна державна адміністрація Луганської області:

1) складає, схвалює і подає на розгляд ради прогноз відповідного бюджету, складає і подає на затвердження ради проект відповідного бюджету та забезпечує його виконання; звітує перед відповідною радою про його виконання;

2) подає в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

3) отримує від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформацію, передбачену актами законодавства для складання і виконання бюджету;

4) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому законом порядку в управління місцевій державній адміністрації вищими органами державної та виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходів, пов’язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;

5) у спільних інтересах територіальних громад об’єднує на договірній основі бюджетні кошти з коштами підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв’язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров’я, торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об’єктів, в тому числі їх придбання для задоволення потреб населення та фінансує здійснення цих заходів;

6) здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності;

7) визначає і встановлює норми споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснює контроль за їх дотриманням.

Згідно ст. 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  Кремінська районна державна адміністрація Луганської області:

1) здійснює на відповідній території управління об’єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери її управління, сприяє створенню на цих об’єктах систем управління якістю, систем екологічного управління, інших систем управління відповідно до національних або міжнародних стандартів, приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління, а також здійснює делеговані відповідною радою функції управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад;

2) здійснює управління майном інших суб’єктів права власності в разі передачі його в установленому порядку;

3) вносить пропозиції власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб, щодо його відчуження у власність держави;

4) вносить пропозиції до проектів програм приватизації державного майна, організовує їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, подає допомогу підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню, підготовкою кадрів;

6) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

7) здійснює у встановленому порядку державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (крім обласних державних адміністрацій).

Згідно ст. 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  Кремінська районна державна адміністрація Луганської області:

1) організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;

2) забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв’язку, телебачення, радіомовлення, торгівлі та громадського харчування, побутового і транспортного обслуговування незалежно від форм власності;

3) організовує роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування населення;

4) організовує охорону, реставрацію та використання пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

5) розробляє та затверджує схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та організовує окреме збирання побутових відходів, інших видів відходів як вторинної сировини;

6) погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій", щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини;

7) здійснює заходи щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

8) здійснює управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення в межах адміністративно-територіальної одиниці.

Згідно ст. 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  Кремінська районна державна адміністрація Луганської області:

1) розробляє та забезпечує виконання затверджених у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості грунтів, що перебувають у державній власності;

2) розпоряджається землями державної власності відповідно до закону;

3) розробляє, подає на затвердження відповідної ради та забезпечує виконання регіональних екологічних програм; звітує перед відповідною радою про їх виконання; вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм;

4) вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами;

5) вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

6) інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення;

7) організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та громадян;

8) вносить пропозиції в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;

9) розробляє і забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання; обмежує або забороняє використання підприємствами питної води у промислових цілях;

10) здійснює контроль за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров’я людей і навколишнього природного середовища та розглядає справи про адміністративні правопорушення або передає їх матеріали на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи;

11) погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій", щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища;

12) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо встановлення та зміни меж районів, міст у порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  Кремінська районна державна адміністрація Луганської області:

1) реалізовує державну політику в галузі науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді;

2) сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності та конкурентоспроможності; забезпечує охорону прав винахідників і раціоналізаторів, створення територіальних інноваційних центрів і технопарків;

3) виконує програми щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти, здійснює загальне керівництво закладами науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, що належать до сфери її управління, їх матеріально-фінансове забезпечення;

4) вживає заходів до збереження мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту та розробляє прогнози її розвитку, враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку;

5) вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;

6) організовує роботу медичних закладів по поданню допомоги населенню, надає у межах повноважень встановлені пільги і допомогу, пов’язані з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей;

7) забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;

8) бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості як курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

9) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій.

Згідно ст. 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  Кремінська районна державна адміністрація Луганської області:

1) реалізує державну політику в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, осіб з інвалідністю, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.

Сприяє розвитку їх соціального забезпечення, правильному і своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги, поданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту;

2) створює мережу, забезпечує зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази центрів обліку бездомних осіб, закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них;

3) розробляє і забезпечує виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, осіб та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяє розвитку послуг відповідно до потреб зазначених категорій громадян;

4) забезпечує працевлаштування осіб з інвалідністю, сприяє здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сприяє поданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню осіб з інвалідністю засобами пересування і реабілітації; встановлює піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

5) забезпечує в установленому порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги;

6) сприяє громадським, релігійнім організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

7) здійснює згідно із законодавством заходи соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

8) вирішує питання про утворення, реорганізацію та ліквідацію спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які потребують медичної допомоги у зв’язку із захворюванням на туберкульоз, та осіб з інвалідністю першої і другої груп, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

9) вирішує питання щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інших заходів щодо соціального захисту дітей, віднесених до її компетенції законом;

10) здійснює відповідно до закону заходи, спрямовані на запобігання бездомності осіб;

11) здійснює згідно із законодавством комплекс заходів з надання допомоги особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, утримання і виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Згідно ст. 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  Кремінська районна державна адміністрація Луганської області:

1) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю;

2) розробляє та організовує виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;

3) забезпечує проведення згідно з законом громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;

4) забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць;

5) бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

6) бере участь у залученні виробничих потужностей підприємств установ виконання покарань для соціально-економічного розвитку регіонів та здобуття засудженими професій, що користуються попитом на ринку праці.

7) розробляє та здійснює заходи щодо реалізації державної політики сприяння зайнятості населення на рівні регіону;

8) вивчає процеси, що відбуваються на ринку праці, у сфері зайнятості населення та професійного навчання, проводить їх оцінку, прогнозування попиту та пропонування робочої сили, інформування населення та органів виконавчої влади про стан ринку праці;

9) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці;

10) здійснює заходи щодо своєчасного запобігання масовому безробіттю;

11) визначає напрями розширення в регіоні сфери застосування праці за рахунок створення робочих місць у пріоритетних галузях економіки, розвитку малого бізнесу, підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств тощо;

12) розробляє та здійснює заходи щодо сприяння працевлаштуванню вивільнених працівників, зокрема професійної орієнтації та професійного навчання;

13) проводить іншу роботу із сприяння зайнятості населення.

Згідно ст. 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  Кремінська районна державна адміністрація Луганської області:

1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;

2) забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

3) забезпечує розгляд звернень громадян та їх об’єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на відповідній території;

4) здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення;

4-1) забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги;

5) розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України;

6) забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам та підрозділам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у додержанні правил паспортної системи;

7) проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;

8) забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;

9) оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації; здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей;

10) сприяють діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;

11) погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодіє з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

12) забезпечує своєчасне інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

13) розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;

14) перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку;

15) перевіряє підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

16) бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством;

17) розглядає справи про адміністративні правопорушення, віднесені до її відання, утворює адміністративні та спостережні комісії, координує їх діяльність;

18) здійснює управління архівною справою та діловодством;

20) забезпечує здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

21) забезпечує здійснення заходів щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв’язку із захворюванням на туберкульоз;

22) забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону;

23) здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (крім обласних державних адміністрацій).

Згідно ст. 26 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  Кремінська районна державна адміністрація Луганської області:

1) забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними договорами України на відповідній території;

2) сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту;

3) укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством;

4) сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на її території, незалежно від форм власності;

5) сприяє розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт;

6) організовує прикордонну і прибережну торгівлю;

7) сприяє діяльності митних органів та прикордонних служб, створенню умов для їх належного функціонування;

8) вносить у встановленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу відповідної території.

Згідно ст. 27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  Кремінська районна державна адміністрація Луганської області:

1) забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями;

2) здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом на відповідній території;

3) забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби;

4) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;

5) вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України.

 

2) нормативно правові акти, розпорядження, прийняті головою Кремінської районної державної адміністрації Луганської області, накази керівника апарату райдержадміністрації, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація про нормативно-правові засади діяльності;

     Нормативно-правові засади діяльності Кремінської районної державної адміністрації Луганської області:

     Конституція України

     Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

     Закон України "Про державну службу"

     Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

     Закон України "Про запобігання корупції"

     Кодекс законів про працю України

     Кодекс України про адміністративні  правопорушення (статті 1 - 212-21), Кодекс України про адміністративні  правопорушення (статті 213 - 330)

     Цивільний кодекс України

     Цивільний процесуальний кодекс України

      Господарський кодекс України

     Господарський процесуальний  кодекс України

     Бюджетний кодекс України

      Постанова  КМУ "Про затвердження Типового  регламенту місцевої державної адміністрації"

     Розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області від 29 вересня 2017 року № 1178 "Про затвердження Регламенту Кремінської районної державної адміністрації Луганської області"

     Розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганстької області від 09 лютого 2018 року № 216 "Про внесення змін  до Регламенту Кремінської районної державної адміністрації Луганської області"

     Розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганстької області від 04 лютого 2019 року № 36 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації  від 29 вересня 2017 р. № 1178" 

      Розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганстької області від 09 липня 2019 року № 936 "Про внесення змін до розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганської області від 29 вересня 2017 року № 1178"

      Розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації Луганстької області від 15 жовтня 2019 року № 1324 "Про внесення змін до розпоряджень голови районної державної адміністрації"

 

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються Кремінською районною державною адміністрацією Луганської області, форми і зразки документів, правила їх заповнення:

ЦНАП

УСЗН:

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг» 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.05.2018 № 604 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 08.01.2019 № 11) «Про затвердження форм Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі через АТ «Ощадбанк» та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.08.2017 № 1381 «Про затвердження форм документів для надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.09.2018 № 1354 «Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 № 73 «Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій»

 

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядника інформації, дій чи бездіяльності;

     Згідно з законом "Про доступ до публічної інформації" публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

     Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

  1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

  2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

  3) підпис і дату.

     Оформлення інформаційного запиту:

  Усно: за телефоном (06454) 3-12-01

  Письмово: за адресою м. Кремінна, вул. Банкова (Совєтська), 1, 92900, Кремінська районна державна адміністрація (на конверті вказувати «Публічна інформація»)

  Оформити інформаційний запит у письмовому вигляді можна особисто на другому поверсі приміщення райдержадміністрації в приймальні голови. 

 Факс: (06454) 3-12-01

      Надіслати інформаційний запит можна на електронну пошту: kremrda@loga.gov.ua

Форма запиту на доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні та користуванні Кремінської районної державної адміністрації

Порядок складання та подання запитів на доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні та користуванні Кремінської районної державної адміністрації

 

5) інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає Кремінська районна державна адміністрація;

 

5-1) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;

 

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадскість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізаю повноважень Кремінської районної державної адміністрації Луганської області;

Громадська рада райдержадміністрації

Розвиток громадянського суспільства

Порядок оскарження актів місцевих державних адміністрацій 

 

7) плани проведення та порядок денний засідань колегії районної державної адміністрації

План засідань колегії Кремінської районної державної адміністрації Луганської області на 2019 рік

порядок денний колегії райдержадміністрації 12.03.2019

порядок денний колегії райдержадміністрації 23.04.2019

порядок денний колегії райдержадміністрації 28.05.2019

порядок денний колегії райдержадміністрації 31.08.2019

порядок денний колегії райдержадміністрації 09.10.2019

порядок денний колегії райдержадміністрації 26.10.2019

порядок денний колегії райдержадміністрації 12.12.2019

План засідань колегії Кремінської районної державної адміністрації Луганської області на 2020 рік

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи:

ЦНАП - вул. Банкова, 3

УСЗН - вул. Побєди, 1а, кабінети№№: субсидія і соціальні допомоги- 102,103, 206, матеріальна допомога - 209,  забезпечення засобами реабілітації - 210

 

9) загальні правила  роботи установи, правила внутрішнього  трудового розпорядку;

 

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

 

11) інформація про діяльність Кремінсько районної державної адміністрації Луганської області, а саме:

 

місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв"язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти: 

Адреса: 92900, Україна, Луганська область, м. Кремінна, вул. Банкова, 1

Телефон: (06454) 3-16-55, (06454) 3-12-01, факс: 3-12-01

E-mail: kremrda@loga.gov.ua

Веб-сайт: http://krem.loga.gov.ua;

 

прізвище, ім"я, по батькові, службові номери засобів зв"язку, адреси електронної пошти голови райдержадміністрації та його заступників а також керівників структурних підрозділівосновні функції структурних підрозділів:

Основні функції структурних підрозділів райдержадміністрації

апарат:

     загальний відділ

     відділ з питань управління персоналом

     відділ фінансово-господарського забезпечення

     юридична служба

     сектор інформаційно-аналітичного забезпечення

    відділ ведення Державного реєстру виборців

управління  економічного розвитку і торгівлі

управління розвитку агропромислового комплексу

відділ ЖКГ, будівництва, інфраструктури та НС

відділ містобудування та архітектури

сектор молоді та спорту

відділ культури

архівний відділ

відділ з питань організації діяльності ЦНАП

фінансове управління

відділ освіти

служба у справах дітей

 

розклад роботи та графік прийому громадян;

Розклад роботи райдержадміністрації:

В райдержадміністрації встановлено п’ятиденний робочий тиждень, режим роботи: з понеділка по четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, перерва на відпочинок – з 12.00 до 12.48, вихідні дні – субота, неділя. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

 

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

 

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

ЦНАП

УСЗН:

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг» 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.05.2018 № 604 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 08.01.2019 № 11) «Про затвердження форм Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі через АТ «Ощадбанк» та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.08.2017 № 1381 «Про затвердження форм документів для надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.09.2018 № 1354 «Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 № 73 «Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій»

 

перелік і службові номери засобів зв"язку підприємств, установ і організацій, що належать до сфери  управління райдерждадміністрації, та їх керівників:

Кремінський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кремінської райдержадміністрації Луганської області (37021597)

2-14-59

92905 м. Кремінна вул. Побєди, 1 А

Директор центру

Коткіна Тетяна Василівна

kremter@ukr.net

Кремінський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (26271908)

3-29-39
2-16-01

92905 м. Кремінна
пл. Красна, 20

Директор центру

Смага Ірина Іванівна

csssdm@i.ua

 

порядок складання, подання запиту на  інформацію, оскарження рішень  суб"єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

   Згідно з законом "Про доступ до публічної інформації" публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

     Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

  1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

  2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

  3) підпис і дату.

     Оформлення інформаційного запиту:

  Усно: за телефоном (06454) 3-12-01

  Письмово: за адресою м. Кремінна, вул. Банкова (Совєтська), 1, 92900, Кремінська районна державна адміністрація (на конверті вказувати «Публічна інформація»)

  Оформити інформаційний запит у письмовому вигляді можна особисто на другому поверсі приміщення райдержадміністрації в приймальні голови. 

 Факс: (06454) 3-12-01

      Надіслати інформаційний запит можна на електронну пошту: kremrda@loga.gov.ua

Форма запиту на доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні та користуванні Кремінської районної державної адміністрації

Порядок складання та подання запитів на доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні та користуванні Кремінської районної державної адміністрації

 

система обліку, види інформації, якою володіє райдержадміністрація;

 

12) інша інформація.